Ученици

Tuesday, April 07, 2020

СОУ„Димитар Мирасчиев“ Штип
Home
Упис на ученици
Педагошки мерки
Модeли на испити
Полагање испити
Ученички активности

 

 

ВИДОВИ СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Во Р. Македонија, средното образование е задолжително за сите граѓани и се остварува преку планови и програми за следниве видови средно образование:

-  Гимназиско образование;

-  Стручно образование;

-  Средно уметничко образование (музичко, ликовно, балетско);

-  Средно  образоване  за  ученици  со  посебни  образовни  потреби  (на пример, за слепи, глуви и други лица со хендикеп).

Јавното стручно образование може да биде од тригодишно и четиригодишно траење и специјалистичко стручно образование.

По завршувањето на последната година на јавно стручно (четиригодишно) образование, се полага завршен испит или државна матура во зависност од тоа дали ученикот се определил  за  работа  или  за  следење  на  студии. 

Во јавно  стручно образование со тригодишно траење, учениците полагаат завршен испит со практична работа.

 

Home | Образовни профили | Ученици | Вработени | Обуки | Проекти | Тековни активности | Слободен ... | Фото галерија | Коментари

Web страната ја изработи проф. Васил Костов, дипл.инг

This site was last updated 10/07/19