Образовни профили
11 Jan 2020 СОУДимитар Мирасчиев Штип
Home
Техничар за дизајн на облека
Техничар за моделирање на облека
Техничар за изработка на облека
Tехничар за моделирање на обувки
Техничар за обувки
Конфекционер

 

 

 Согласно концепцијата за модернизација на техничкото образование, донесена со Решение на министерот за образование и наука број 24- 730/1 од 02.12.2016 година, од учебната 2019/2020 гоидна во текстилно-кожарската струка, сектор текстил , кожа и слични производи, постојните образовни профили, кои може да се видат подолу под задебелената црта, се адаптирани за потребите на бизнис секторот во следните квалификации односно образовни профили со четригодишно траење на образованието:

  1. Техничар за дизајн на облека

  2. Техничар за моделирање на облека

  3. Техничар за изработка на облека

  4. Техничлар за моделирање на обувки

  5. Техничар за обувки

СОУ Димитар Мирасчиев, Штип, од учебната 2019/20120 годна во прва година на образование ќе запишува ученици согласно Конкурсот за запишување ученици во јавните средни училишта.


Долу наведените образовни профили со четригодишно траење на образованието ќе важат за II, III и IV година за учебната 2019/2020; за III и IV година за учебната 2020/2021 и за IV година за учебната 2021/2022

Со реформите од пред 10 години во стручното образование СОУ Димитар Мирасчиев, Штип е верифицирано за образование и воспитување на кадри од текстилно-кожарска струка во следните образовни профили:

Образовни профили со

четиригодишно траење

Образовни профили со тригодишно траење

  •  Конфекциски компјутерски оператор

  •  Конфекциски техничар

  •  Текстилен техничар

  •  Техничар за обувки

 

  •  Конфекционер - според реформиран наставен план и програми

 

 Првата генерација ученици од образовниот профил Конфекциски компјутерски оператор матурираше 2015 година

 

Home | Образовни профили | Ученици | Вработени | Обуки | Проекти | Тековни активности | Слободен ... | Фото галерија | Коментари

Web страната ја изработи проф. Васил Костов, дипл.инг

This site was last updated 10/17/19