СОУДимитар Мирасчиев Штип                   СОУДимитар Мирасчиев Штип                   СОУДимитар Мирасчиев Штип              СОУДимитар Мирасчиев Штип              СОУДимитар Мирасчиев Штип                СОУДимитар Мирасчиев Штип               СОУДимитар Мирасчиев Штип             СОУДимитар Мирасчиев Штип                    СОУДимитар Мирасчиев Штип                 СОУДимитар Мирасчиев Штип                СОУДимитар Мирасчиев Штип         

Home
Образовни профили
Ученици
Вработени
Обуки
Проекти
Тековни активности
Слободен ...
Фото галерија
Коментари

eDnevnik

 

 

Поважни линкови:

http://www.mon.gov.mk/

http://bro.gov.mk/

http://www.csoo.edu.mk/

http://matura.gov.mk/

http://dic.edu.mk/

 

РАСПОРЕД за учење од дома (на линкот може да се видат и другите облици на распоредот)

 

        ПОНЕДЕЛНИК   ВТОРНИК   СРЕДА   ЧЕТВРТОК   ПЕТОК
        1 2 3 4 5 6 7   1 2 3 4 5 6 7     1 2 3 4 5 6 7   1 2 3 4 5 6 7   1 2 3 4 5 6 7
МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК III год         I год     II год IV год                   III год III год I год         IV год II год                I год II год  IV год    
АНГЛИСКИ ЈАЗИК     II год                 IV год                   III год       IV год/ III год II год I год           III год/ II год IV год/ I год          
ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК                         I год               I год                           I год          
МАТЕМАТИКА IV год II год               II год IV год             III год I год             I год III год               II год           
ХЕМИЈА II год                   I год                                     II год             I год      
ИСТОРИЈА   I год     II год                         II год                               I год            
ИНФОРМАТИКА       I год                   I год         II год                   II год                      
МУЗИЧКА УМЕТНОСТ         I год                                                                      
ЛИКОВНА УМЕТНОСТ                                             I год                                  
СПОРТ И СПОРТСКИ АКТИВНОСТИ           II год           III год IV год             I год             I год               III год II год IV год      
ГРАЃАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ                     IV год             I год                     I год         IV год            
БИЗНИС                         III год           III год IV год                               IV год        
ТЕКСТИЛ,КОЖА И ДР.СЕКТОРИ     I год             I год                                                            
ТЕХНОЛОГИЈА НА ПЛЕТЕЊЕ                     II год II год                                                   II год II год  
ИСПИТУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛИ   III год             III год                                             III год                
ТЕКСТИЛНО КОЖАРСКИ МАТЕРИЈАЛИ                       I год                                                   I год I год  
ТЕКСТИЛНО КОЖАРСКИ СУРОВИНИ                                               I год               I год                
ЕСТЕТСКО ОБЛИКУВАЊЕ НА ОБЛЕКА     II год II год II год                                                                      
ТЕХНОЛОГИЈА НА ПРЕДЕЊЕ             II год                                               II год II год               II год
ТЕХНОЛОГИЈА НА КОНФЕКЦИОНИРАЊЕ ( ИЗБ)                                             III год III год                                
КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТ   IV год                               IV год                                            
ПРАКТИЧНА НАСТАВА (ИЗБ)                                     IV год                                       IV год  
ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ I год               I год                                                              
ТЕХНОЛОГИЈА НА КОНФЕКЦИОНИРАЊЕ                                                             II год             II год    
АВТОМАТСКА РЕГУЛАЦИЈА                   III год III год                                                          
КОНСТРУКЦИЈА И МОДЕЛИРАЊЕ НА ОБЛЕКА                     II год II год II год                                                      
ТЕХНОЛОГИЈА НА ИЗРАБОТКА НА ОБЛЕКА                                                                           II год II год  
ТЕХНОЛОГИЈА НА КОНФЕКЦИОНИРАЊЕ                                                           III год III год         III год III год      
ТЕХНОЛОГИЈА НА ИЗРАБОТКА НА ОБЛЕКА                                             III год         III год III год                      
ТЕХНОЛОГИЈА НА ИЗРАБОТКА НА ОБЛЕКА( ИЗБ)           III год III год                                                                  
ТЕХНОЛОГИЈА НА КОНФЕКЦИОНИРАЊЕ           IV год IV год             IV год                                                    
СТУДИЈА НА РАБОТА                                                         IV год IV год                    
ОСНОВИ НА КОНСТРУКЦИЈА НА ОБЛЕКА              II год                               II год II год                                
ОСНОВИ НА КОНСТРУКЦИЈА НА ОБЛЕКА                                                            III год III год                  
КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИРАЊЕ И МОДЕЛИРЊЕ     III год III год III год                                                                      
КОНСТРУКЦИЈА И МОДЕЛИРАЊЕ НА ОБЛЕКА                                                       III год III год                 III год III год  
КОМПЈУТЕРСКО ГРАДИРАЊЕ НА ОБЛЕКА                           IV год IV год                                                  
КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИРАЊЕ И МОДЕЛИРАЊЕ НА ОБЛЕКА                                         IV год IV год                 IV год                  
КОНСТРУКЦИЈА И МОДЕЛИРАЊЕ НА ОБЛЕКА     IV год IV год IV год                                   IV год                                  
ОСНОВИ НА ДИЗАЈН                                               I год             I год                  
ДИЗАЈН НА ОБЛЕКА             II год             II год                                                 II год  
КОНСТРУКЦИЈА И МОДЕЛИРАЊЕ (ИЗБ)                                         IV год IV год                                    
ПРАКТИЧНА НАСТАВА (ИЗБ)                           III год III год                                                  
ПРАКТИЧНА НАСТАВА (II KT)                                       II год II год II год II год II год                                
ПРАКТИЧНА НАСТАВА (II ККО)                     II год II год II год II год II год                                                  
ПРАКТИЧНА НАСТАВА (II ТТ)                                       II год II год II год II год II год                                
ПРАКТИЧНА НАСТАВА (III КТ)     III год III год III год III год III год                                                                  
ПРАКТИЧНА НАСТАВА (III KKO)                                                                       III год III год III год III год III год
ПРАКТИЧНА НАСТАВА ( IV КТ)                                                       IV год IV год IV год IV год IV год                
ПРАКТИЧНА НАСТАВА (IV KKO)     IV год IV год IV год IV год IV год                                                                  
ТЕКСТИЛНО КОЖАРСКИ СУРОВИНИ       II год                                           II год                            

 

 

Е-учење

 

 

На долните линкови можат да се најдат материјали за е-настава по години и предмети

I (прва) година
30.03 - 03.04 2020
II (втора) година
30.03 - 03.04 2020
III (трета) година
30.03 - 03.04 2020
IV (четврта) година
30.03 - 03.04 2020

 

 

 

 

Информации за реалзација и организација на наставата за времетраење на вонредната состојба со коронавирусот-ковид19

Почитувани ученици и родители

      Согласно   Насоките за постапување  од  Министерството за образование и наука бр.08-4147/1 од 25.03.2020г, СОУ ,,Димитар Мирасчиев Штип , Ве известува  дека  за време на  вонредната состојба, ќе се  применува  далечинско учење, односно учење од дома,  со средства за електронска комуникацијa  кои обезбедуваат  реализација на настава без заедничко физичко присуство на учесниците во наставниот процес и кои овозможуваат  взаемна двонасочна комуникација.

        Владата ги одобрува/предложува   следниве едукативни алатки: Microsoft Teams , Google Classroom, Google Drive, Edmodo   кои обезбедуваат взаемна двонасочна комуникација, но  наставникот може да користи и други средства за електронска комуникација  (Zoom, Quizizz, Messenger chat, e-mail, Facebook group, Skype, Viber, SMS) за  да    реализира  настава, организира вежби, тестирања, проверка и   објективно оценување на знаењето на учениците 

         Презентација и одбрана на Проектните задачи  ќе се реализира преку далечинско учење, со примена на средства за  електронска комуникација,  во роковите кои  се утврдени  со  Календарот  за организација на уч.2019/20год во јавните  средни училишта (,,Службен весник на Република Северна Македонија број 156/2019).

     Во услови на далечинско учење,  Директорот формира Тим за поддршка и следење на реализација на далечинско учење  со примена на средства за електронска комуникација,   односно учење од дома.

 

Дата: 27.03.2020год.                                                                    СОУДимитар  Мирасчиев  

       Штип                                                                                                           

 

 

 

СОУ Димитар Мирасчиев Штип

Ул. Вита Поп-Јорданова бр. 2
2000, Штип

Web site: www.dmirasciev.com.mk

Тел: 032 390 591

install tracking codes
Бројач на посетители

 

 

Сегашното СОУ Димитар Мирасчиев Штип е основано далечната 1952    година како техничко училиште за  потребите на тогашната предилница за памук позната меѓу работниците како предарата. Од тогаш до денес училиштето поминало низ многу реформи.

Хронолошки тоа изгледа вака:

 Учебна 1952/53 како индустриско училиште за потребите на тогашната предилница за памук,

 Учебна 1956/57 се трансформира во  техничко-текстилно училиште за потребите на тогашната фабрика Македонка,

  •  Учебна 1961/62 година се трансформира во училиште за образование на кадри од текстилна струка позната како училишен текстилен центар,

  •  Учебна 1978/79 година нови реформи, (наместо 2 годишно е воведено 3 годишно стручно образование а во 4 годишно, после 2 годишно општо стручно образование следеа уште 2 годино тесно стручно образование во некои од образовните профил)

  •  Учебна 1981/82 година училиштето за прв пат доби свој патрон во чест на првоборецот Видое Смилевски-Бато, а од учебната 1993/94  нов ПАТРОН во чест на револуционерот-Димитар Мирасчиев.

  •  Учебна 1998/99 година е верифицирано и за кожарска струка за образовен профил Кожарски техничар а од 1999/2000  за Техничар за обувки,

  •  Учебната 2004/05 година, според реформите во стручното образование училиштето е верифицирано за образование на кадри од текстилно-кожарска струка, за образовните профили со четиригодишно траење Kонфекциски техничар, Tекстилен техничар, Tехничар за обувки, а од

  •  Учебната 2011/12 година, во постојната текстилно-кожарска струка е воведен нов образовен профил насловен како Конфекциски компјутерски оператор, а од

  •  Учебната 2014/15 и Конфекционер според реформиран наставен план и програми со тригодишно траење на образовнаието.

  •  Од учебната 2019/2020, започна нова реформа со средното стручно образование со нови квалификации и модуларно дизајнирани наствани програми компатибилни со бизнис секторот.

 

               

 

Home | Образовни профили | Ученици | Вработени | Обуки | Проекти | Тековни активности | Слободен ... | Фото галерија | Коментари

Web страната ја изработи проф. Васил Костов, дипл.инг

This site was last updated 04/02/20