Слободен ...
СОУ „Димитар Мирасчиев “ Штип
Home
Образовни профили
Ученици
Вработени
Обуки
Проекти
Тековни активности
Слободен ...
Фото галерија
Коментари

 

Слободен пристап до информации од јавен карактер

Согласно обврските што произлегуваат од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, член 8 („Службен весник на Република Македонија“ бр. 13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015 и 101/2019), кој почна да се применува на 1 септември 2006 година, имателот на информации - СОУ„Димитар Мирасчиев“ Штип, за службено лице кое ќе посредува при остварувањето на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер, го определува:

Елена Ивановска Костадинова

СОУ„Димитар Мирасчиев“

ул.„ Вита Поп Јорданова“ бр. 2, 2000 Штип

е-маил: dmirasciev@yahoo.com  ;   elena.ivanovskakostadinova@yahoo.com

тел. 032 390 591 

СОУ„Димитар Мирасчиев“ Штип располга со следната ЛИСТА на информации од јавен карактер:

 

1.    Број на ученици,

2.    Број на паралелки,

3.    Статистички податоци,

4.    Анализи за успех и поведение на учениците,

5.    Реализирани проекти,

6.    Годишни Програми за работа на училиштето,

7.    Годишни Извештаи за работа на училиштето,

8.    Кодекс на однесување во училиштето,

9.    Статус на училиштето,

10.  Одлуки,

11.  Буџет,

12.  Презентации,

13.  Акциони планови,

14.  Обрасци,

15.  План за јавни набавки,

16.  Систематизација,

17.  Огласи за вработување,

18.  Завршни сметки

        Сметка 787-2016 (BPR, BS, DE, SPD)

        Сметка 903-2016 (BPR, BS, DE, SPD)

        Сметка 787-2017 (BPR, BS, DE, SPD)

        Сметка 903-2017 (BPR, BS, DE, SPD)

        Сметка 787-2018 (BPR, BS, DE, SPD)

        Сметка 903-2018 (BPR, BS, DE, SPD)

19   Годишен извештај за финансиско работење

       godisen izvestaj za finansisko rabotewe za 2016.pdf (787 и 903)

       godisen izvestaj za finansisko rabotewe za 2017.pdf (787 и 903)

       godisen izvestaj za finansisko rabotewe za 2018.pdf (787 и 903)

20. Согласно член 45, став 2 и 3 од Законот за спречување на корупција (Скенирани Изјави)

21. Годишен извештај од спроведување на Законот за СПИЈК

Барателот, пристапот до информацијата може да го бара усно, писмено или во електронски запис.

Секој барател врз основа на поднесено барање има право на пристап до информација од имателот на информации со кои располага, и тоа со увид, препис, фотокопија или електронски запис.

Барањето за слободен пристап до информации од јавен карактер, може да се преземе овде

   

Home | Образовни профили | Ученици | Вработени | Обуки | Проекти | Тековни активности | Слободен ... | Фото галерија | Коментари

This site was last updated 01/22/20

Web страната ја изработи проф. Васил Костов, дипл.инг